Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.บ้านชัย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A ถามตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
Social network


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
ส.ต.ท.สุริยันต์ ภูมิเรือง
ปลัด อบต.บ้านชัย
Responsive image
Responsive image
นางรัชนีวรรณ กุตระแสง
รองปลัด อบต.
Responsive image
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
นางสาววรัญญา แก้วชนะ
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
-ว่าง-
นักวิชาการเกษตร
Responsive image
นางสาวเสาวรักษ์ สอนนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นายวุฒิศักดิ์ สุมาศรี
จพง.สาธารณสุข
Responsive image
ส.อ.วรวุฒิ สิงหาคำ
จพง.ป้องกันและสาธารณภัย
Responsive image
นางสาวศุภลักษณ์ โพธิ์ทัศน์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
Responsive image
นางสาวเอมวดี นะคะจัด
นิติกร
Responsive image
นางสาวเกษรินทร์ ราชสุภา
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
น.ส.จิราวรรณ วิเศษดี
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นางสาวอรทัย ชารีนาง
ผช.นักวิชาการเกษตร
Responsive image
น.ส.ภัชราภรณ์ เนืองภา
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางเอ็มอร สิงห์สาธร
ผช.จพง.ธุรการ
Responsive image
นางภานุมาศ ทิพย์โกมล
ผช.จพง.ธุรการ
Responsive image
นายวิระศักดิ์ ใจธรรม
ผช.จนท.บรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นางประนอม พุทธรรม
ผช.นักวิชาการสาธารณสุข
Responsive image
นายยงยุธ แสนสุริวงศ์
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายศราวุฒิ บุดดา
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายบุญเสริม พลสมบัติ
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายแกละ รัตนโกสินทร์
คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถกู้ชีพ)
Responsive image
นางจิราวรรณ พลเรือง
อาสาบริบาล
Responsive image
นางมณีรัตน์ พาชาตรี
อาสาบริบาล
Responsive image
นางสาวจารุพรรณ เอื้อทัดทาน
คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957     อีเมล์ :  banchaimou8@gmail.com ,
saraban.banchai@gmail.com 
Powered By banchai.go.th