Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.บ้านชัย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A ถามตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
Social network


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
~~

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
……………………………………………………
  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกําหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดําเนินกิจกรรมปฏิรูป ที่สําคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift policy)”นั้น
ในการนี้เพื่อ ขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบล บ้านชัย จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกํานัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจําเป็นไม่อาจ หลีกเลี่ยงได้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกํานัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบประกาศคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้า พนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติ
 ประกาศ ณ วันที่ 22  มีนาคม  พ.ศ. 2566
                                               (นายสมาน  ศรีโคตร)
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
 
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)ประกาศเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566