Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.บ้านชัย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A ถามตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
Social network


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลุกต้นไม้ ทำสวยหย่อม ประกวดหมู่บ้านน่าอยู่
     - โครงการปลูกต้นไม้ตามไหล่ถนน
     - โครงการจัดทำสวยหย่อมหรือสวยสาธารณะ
     - โครงการปลูกป่าชุมชน
     - โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ พระราชเสาวนีย์
   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและประเพณีวัฒนธรรม
     - โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนชุมชน จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา
     - โครงการอุดหนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อประกอบการเรียน การอสอนของโรงเรียนในเขต อบต.
     - โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน
     - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เด็กเล็ก
     - โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ในการเรียน การสอนของศูนย์เด็กเล็ก
     - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาให้กับโรงเรียน การสอนของศูนย์เด็กเล็ก
     - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาให้กับโรงเรียน
     - โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน ชุมชนและโรงเรียน
   
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา อุดหนุนกลุ่มอาชีพ ฝึกอบรม
     - โครงการฝึกอบรมอาชีพ
     - โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ
     - โครงการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
     - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประกอบอาชีพด้านการเกษตรของราษฎร
     - โครงการจัดตั้งร้านค้าชุมชนเพื่อลดการเอาเปรียบของพ่อค้าคนกลาง
     - โครงการส่งเสริมการจัดทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อการผลิตของตำบล
  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางการพัฒนา ขายเขตไฟฟ้า ระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รัยความสะดวกสบาย
     - โครงการระบบประปาหมู่บ้าน
     - โครงการขยายเขตไฟฟ้า
     - โครงการขุดลอก
     - โครงการฝายกั้นน้ำ
  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างถนน ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
     - โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน
     - โครงการปรับปรุงถนน
     - โครงการซ่อมแซมผิวจราจร
   
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนา อุดหนุนส่งเสริมเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก ผู้ด้อยโอกาส
     - โครงการอุดหนุนเบี้ยยังชีพ
     - โครงการป้องกันไข้เลือดออก
     - โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดต่อ
     - ฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
     - สนับสนุนกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957     อีเมล์ :  banchaimou8@gmail.com ,
saraban.banchai@gmail.com 
Powered By banchai.go.th