Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.บ้านชัย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A ถามตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
Social network


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ด้านกายภาพ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เดิมเป็นสภาตำบลบ้านชัย ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้ยกฐานะสภาตำบลมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เป็นผลให้สภาตำบลบ้านชัย เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย ดังต่อไปนี้
ทิศตะวันออก   ติดกับ   อบต.โพนสูง อำเภอบ้านดุง
ทิศตะวันตก     ติดกับ   อบต.นาคำ  อำเภอบ้านดุง
ทิศเหนือ         ติดกับ  อบต.บ้านดุง  อำเภอบ้านดุง
ทิศใต้             ติดกับ  อบต.ชุมแสง   อำเภอบ้านดุง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ห่างจากอำเภอบ้านดุง  ประมาณ 10 กิโลเมตร 
ลักษณะภูมิประเทศ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัยมีเนื้อที่ดินดอนสับที่ราบลุ่มส่วนใหญ่ใช้ทำนาและทำนาเหลือบางส่วน มีพื้นที่ป่าและอ่างเก็บน้ำบ้านดงไพรวัลย์  เหมาะสำหรับการฟื้นฟูเป็นสภาพที่พักผ่อน  หรือเป็นแหล่ง ท่องเที่ยว 
ลักษณะภูมิอากาศ  มี 3 ฤดู  ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว  
ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินเป็นพื้นที่ดินร่วม ดินเหนียว  พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้้าวและทำไร่
ด้านการเมืองการปกครอง
ด้านการเมืองการปกครอง
เขตการปกครอง
ตำบลบ้านชัยมีจำนวนจำนวนหมู่บ้าน ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
หมู่ 1 บ้านชัย
หมู่ 2 บ้านทุ่ง
หมู่ 3 บ้านกล้วย
หมู่ 4 บ้านนาสีนวล
หมู่ 5 บ้านโนนสะอาด
หมู่ 6 บ้านค้อเขียว
หมู่ 7 บ้านโนนศรีทอง
หมู่ 8 บ้านดงไพรวัลย์
หมู่ 9  บ้านโนนสะอาดใต้
ประชากร
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  ทั้งหมด 8,831  คน  แยกเป็นชาย 4,498  คน  หญิง 4,333 คน จำนวน ครัวเรือนทั้งหมด  2,584 ครัวเรือน


 
 

   
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957     อีเมล์ :  banchaimou8@gmail.com ,
saraban.banchai@gmail.com 
Powered By banchai.go.th