Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.บ้านชัย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A ถามตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
Social network


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เดิมเป็นสภาตำบลบ้านชัย ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้ยกฐานะสภาตำบลตำบลตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เป็นผลให้สภาตำบลบ้านชัย เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2539 เป็นต้นมา

อาณาเขต
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ห่างจากอำเภอบ้านดุง 10 กิโลเมตร
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอบ้านดุง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอบ้านดุง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง

เนื้อที่
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย มีเนื้อที่ดินทั้งหมด 81.36 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่ทั้งหมดของ
หมู่บ้าน (ไร่)
พื้นที่นาทั้งหมดของ
หมู่บ้าน (ไร่)
1 บ้านชัย 4,774 3,720
2 บ้านทุ่ง 4,550 3780
3 บ้านกล้วย 6,892 6260
4 บ้านนาสีนวล 6,320 5,330
5 บ้านโนนสะอาด 6,293 5,590
6 บ้านค้อเขียว 6,241 5,594
7 บ้านโนนศรีทอง 5,186 3,671
8 บ้านดงไพรวัลย์ 5,887 4,805
9 บ้านโนนสะอาดใต้ 6,142 5,404
  รวม 52,285 44,154


สภาพภูมิประเทศ
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย มีเนื้อที่ดินดอนสับกับที่ราบลุ่มส่วนใหญ่ใช้ทำนาและทำนาเกลือบางส่วน มีพื้นที่ป่าและอ่างเก็บน้ำบ้านดงไพรวัลย์ เหมาะสำหรับการฟื้นฟูเป็นสภาพที่พักผ่อน หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว
  
จำนวนหมู่บ้าน
     ตำบลบ้านชัยมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน
     หมู่ที่ 1 บ้านชัย
     หมู่ที่ 2 บ้านทุ่ง
     หมู่ที่ 3 บ้านกล้วย
     หมู่ที่ 4 บ้านนาสีนวล
     หมู่ที่ 5 บ้านโนนสะอาด
     หมู่ที่ 6 บ้านค้อเขียว
     หมู่ที่ 7 บ้านโนนศรีทอง
     หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์
     หมู่ที่ 9 บ้านโนนสะอาดใต้


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957     อีเมล์ :  banchaimou8@gmail.com ,
saraban.banchai@gmail.com 
Powered By banchai.go.th